Lid worden

Quick Runner worden

Ben je geïnteresseerd om lid te worden of wil je gewoon een keer uitproberen of basketbal jouw sport is? Dan mag je gratis twee keer komen meetrainen!

Neem dan contact op met de Ledenadministratie (Leny Vonck):

Heb je al meegetraind en/of weet je zeker dat je lid wilt worden, dan kun je via onderstaan formulier jouw inschrijving regelen.

Hieronder eerst een paar praktische zaken, zodat je weet wat het lidmaatschap van Quick Runners precies inhoudt.

We trainen in Sporthal Wolfskamer, hier vind je onze trainingstijden.

Onze wedstrijden spelen we op zaterdag en de club runnen we met vrijwilligers en elkaar. Dit betekent dat elk lid ook taken uitvoert zoals: optreden als scheidsrechter, het bemannen van de jurytafel en/of het uitvoeren van andere taken. Zolang het lid de leeftijd van 15 jaar nog niet heeft bereikt (op 1 januari van het jaar waarin het seizoen begint), zal een ouder/vertegenwoordiger zorg moeten dragen voor deze taken.

Alle wedstrijdzaken worden via de mobiele App van de NBB (Basketball.nl) geregeld. Hier kun je een foto uploaden en alle statistieken van de wedstrijden volgen.

Indien je competitie gaat spelen, is wedstrijdkleding verplicht. Deze kun je bestellen bij Leny Vonck. Het shirtnummer wordt door de club uitgegeven (om overlap met andere teams/ leeftijden te voorkomen). Als je tussen de 14 en 24 jaar bent, ben je verplicht het spelregelbewijs van de NBB te behalen.

Naast taken vervullen, moet er ook contributie betaald worden. Onderaan deze pagina vind je alle informatie rondom contributie, kosten en kortingen. Ook vind je hier informatie over hoe je het lidmaatschap weer kunt beëindigen.

In het inschrijfformulier vind je onze privacyverklaring, waar we ook je akkoord voor vragen.

Alle officiële documenten, met nog veel meer details, vind je hier: Quick Runners - Officiële documenten.


Contributie/kosten/kortingen

Zodra het inschrijfformulier is ingeleverd, zullen wij je een factuur van € 20 voor inschrijfgeld sturen.

De contributie wordt twee keer per jaar aan het begin van de seizoenshelft gefactureerd. Je ontvangt onze facturen per e-mail.

De contributie bestaat uit verenigingscontributie en bondscontributie. De bondscontributie wordt door de Nederlandse Basketball Bond vastgesteld en is afhankelijk van de leeftijd. Voor het seizoen 2023 - 2024 gelden de volgende leeftijdscategorieën.

U10 (onder 10 jaar), geboren in 2014 / 2015: € 280 (€ 240 + € 40 bondscontributie)

U12 (onder 12 jaar), geboren in 2012 / 2013: € 280 (€ 240 + € 40 bondscontributie)

U14 (onder 14 jaar), geboren in 2010 / 2011: € 300 (€ 240 + € 60 bondscontributie)

U16 (onder 16 jaar), geboren in 2008 / 2009: € 300 (€ 240 + € 60 bondscontributie)

U18 (onder 18 jaar), geboren in 2006 / 2007: € 300 (€ 240 + € 60 bondscontributie)

U20 (onder 20 jaar), geboren in 2004 / 2005: € 300 (€ 240 + € 60 bondscontributie)

U22 (onder 22 jaar), geboren in 2002 / 2003: € 315 (€ 240 + € 75 bondscontributie)

Senioren, geboren in 2001 en eerder: € 315 (€ 240 + € 75 bondscontributie)

Recreanten (alle leeftijden): € 235 (€ 210 + € 25 bondscontributie)

Recreanten U8, geboren in 2016 en later: € 150 (€ 125 + € 25 bondscontributie)

Walking basketball (alle leeftijden): € 90 (€ 10 inschrijfgeld)


Belangrijk om te weten is dat bovenstaande contributie is berekend op 1x per week trainen. De vereniging kan er voor kiezen om voor deze tarieven meer trainingen aan te bieden, mocht deze situatie voorkomen kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Dit zal per seizoen worden geëvalueerd en gecommuniceerd. 

Wanneer twee of meer personen binnen een gezin lid zijn dan geldt onder bepaalde voorwaarden een familiekorting:

De eerste factuur bevat 100% van de bondscontributie + 50% van de verenigingscontributie. De tweede factuur bevat de andere 50% van de verenigingscontributie. U ontvangt per e-mail een contributienota van de penningmeester.

Indien het lidmaatschap start gedurende het seizoen, wordt de verenigingscontributie naar rato op maandbasis berekend. De bondscontributie echter niet; deze is altijd volledig verschuldigd.

U kunt zo nodig contact opnemen met de penningmeester om een betalingsregeling overeen te komen. Ook werken wij samen met organisaties als Meedoen HBEL en het Jeugdfonds Sport en Cultuur om leden die moeite hebben om de contributie te betalen toch te kunnen laten sporten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Betaling van de contributie dient te geschieden door overmaking op Bankrekeningnummer NL49INGB0005475273 t.n.v. H.B.V. “Quick Runners” te Huizen. Bij niet tijdige betaling wordt een aanmaning verzonden om de achterstallige contributie, verhoogd met € 5 aanmaningskosten, per omgaande te voldoen. Als betaling dan nog uit blijft volgt schorsing en eventueel royement. Kosten voor incasso van openstaande contributieschuld zijn voor rekening van het betreffende lid dat nalatig was in het betalen van deze contributie.

Aan leden opgelegde boetes en/of andere kosten kunnen door de vereniging op die leden worden verhaald. De kosten die zijn verbonden aan een uitspraak van de tucht- en geschillencommissie van de NBB i.v.m. een door een scheidsrechter aan een lid gegeven diskwalificerende fout, worden altijd op dat lid verhaald.

Opzeggen

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door middel van een e-mail aan de secretaris. Opzegging per eind seizoen dient te geschieden voor 1 mei (schriftelijk bij de secretaris), anders is er contributie verschuldigd t/m 31 december. In geval van beëindiging van het lidmaatschap voor 1 mei blijft men in beginsel de volledige contributie over het hele seizoen verschuldigd.

Verenigingslid

Voor degenen die geen spelend of recreatief lid willen zijn van de vereniging, maar in een andere rol actief zijn (bijvoorbeeld als scheidsrechter of coach) bestaat er de mogelijkheid om verenigingslid te worden. Het lidmaatschapsgeld hiervoor bedraagt 15 euro en dekt uitsluitend de kosten van de Nederlandse Basketball Bond.